top of page

Pakalpojuma līgums 

Jelgavā
Pakalpojuma līguma redakcija spēkā no 20.06.2021


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”PASSWORD EDUCATION” (vienotais reģistrācijas Nr. 43603080376), (turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs), un Kursu dalībnieks vai tā pārstāvis, ja kursus faktiski apmeklē nepilngadīga persona, šīs personas pārstāvis (turpmāk tekstā – Pakalpojuma saņēmējs), abi līdzēji kopā saukti – Puses, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk – Līgums):
 
1. Līguma priekšmets un izpildes termiņš:
1.1. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina apmācību, kuras veidu Pakalpojuma saņēmējs ir atzīmējis elektroniskajā pieteikuma formā www.password.lv vietnē. Pakalpojuma saņēmējs apņemas veikt samaksu par pakalpojumu saskaņā ar nodarbību ilgumu, laiku un noteikto nodarbības samaksu, kuru Pakalpojuma saņēmējs pats ir norādījis elektroniskajā pieteikuma formā.
 
2. Samaksas kārtība:
2.1. Pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja elektroniskajā pieteikuma formā norādīto un ar Pakalpojuma sniedzēju saskaņoto kursu nodarbību ilgumu, laiku un samaksu, Pakalpojuma saņēmējs veic samaksu par pakalpojumu ar pārskaitījumu kā priekšapmaksu elektroniskajā pieteikuma formā atzīmētajā kārtībā.
2.2. Pirms apmācību perioda, Pakalpojuma sniedzējs sagatavo Pakalpojuma saņēmējam priekšapmaksas rēķinu par izvēlēto un saskaņoto apmācību periodu. 
2.3. Pakalpojuma saņēmējs apmaksā Pakalpojuma sniedzēja izrakstīto rēķinu ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas dienas. Ja Pakalpojuma saņēmējs ir izvēlējies dalīto maksājumu, tad maksājumi jāveic līdz rēķinā norādītajiem datumiem. Ja Pakalpojuma saņēmējs neveic rēķina apmaksu vai nav vienojies par tā apmaksas pagarinājumu, Pakalpojuma saņēmējs vai tā pārstāvētais Kursu dalībnieks nav tiesīgs apmeklēt apmācību nodarbības.
2.4. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs nodot informāciju par Pakalpojuma saņēmēja neizpildītajām finanšu saistībām un tā datus parādu piedziņas institūcijām tālākai parādu piedziņai.
 
3. Pakalpojuma saņēmēja tiesības un pienākumi:
3.1. Kursu dalībniekam ir tiesības:
3.1.1. saņemt atbilstošu apmācību (t.sk. saņemt mācību programmas izdales materiālus) Līgumā norādītajā vietā un apjomā atbilstoši tam mācību kursam, uz kuru viņš ir pieteicies;
3.1.2. jebkurā brīdi, nepaskaidrojot iemeslu, izbeigt apmācību līgumu pirmo 4 nodarbību laikā, par to informējot elektroniski (e-pasta adrese info@password.lv) Pakalpojuma sniedzēju. Šādā gadījumā Pakalpojuma sniedzējs atgriež saņemto samaksu, pirms tam ieturot maksu par faktiski notikušajām nodarbībām;
3.1.3.  ja nodarbības nav iespējams īstenot klātienē, tās tiek īstenotas attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu, par kuru tiek informēts Pakalpojuma saņēmējs.
3.2. Pakalpojuma saņēmējam vai tā pārstāvim Kursu dalībniekam ir pienākums:
3.2.1. regulāri veikt apmaksu par izvēlēto apmācību kursu, atbilstoši Pakalpojuma sniedzēja izrakstītajiem rēķiniem;
3.2.2. mērķtiecīgi un godprātīgi apgūt izvēlēto apmācību programmu, sagatavoties nodarbībai un izpildīt apmācību programmas prasības;
3.2.3. Pakalpojuma saņēmēja vai tā pārstāvētā Kursu dalībnieka neierašanās uz nodarbību neatbrīvo to no samaksas par nodarbību; 

3.2.4. ja Pakalpojuma saņēmējs vai tā pārstāvētais Kursu dalībnieks apmeklē individuālās vai pāru nodarbības, tad Pakalpojuma saņēmējam vai tā pārstāvētajam Kursu dalībniekam ir pienākums informēt Pakalpojuma sniedzēju pa tālruni 28816925 vai e-pastu: info@password.lv par neierašanos uz individuālo vai pāru nodarbību vismaz sešas stundas pirms nodarbības sākuma. Ja tas netiek izdarīts, nodarbība tiek ieskaitīta kā notikusi. Ja uz pāru nodarbību ierodas tikai viens no apmācāmajiem, tad nodarbība tiek ieskaitīta par notikušu abiem.
 
4. Pakalpojumu sniedzēja pienākumi un tiesības
4.1. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums:
4.1.1. pirms valodas apmācības uzsākšanas vajadzības gadījumā testēt Pakalpojuma saņēmēju vai tā pārstāvēto Kursu dalībnieku, nosakot nepieciešamo apmācības uzsākšanas līmeni, ja tas ir nepieciešams;
4.1.2. nodrošināt Pakalpojuma saņēmējam vai tā pārstāvētajam Kursu dalībniekam mācību nodarbības Pakalpojuma sniedzēja telpās saskaņā ar apmācību (nodarbību) grafiku un izmaiņām tajā, reģistrēt Kursa dalībnieka ierašanos uz apmācību nodarbību;
4.1.3. kvalitatīvi un saskaņā ar ieplānoto apmācību programmu apmācīt Pakalpojuma saņēmēju vai tā pārstāvēto Kursu dalībnieku;
4.1.4. Pakalpojuma saņēmēja vai tā pārstāvētā Kursu dalībnieka sniegtos personas datus (piemēram, personas kods, adrese) izmantot tikai un vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai.
4.1.5. izsniegt apliecību Pakalpojuma saņēmējam vai tā pārstāvētajam Kursu dalībniekam par mācību kursa beigšanu, ja gala pārbaudījums ir nokārtots (vismaz 70% no gala pārbaudījuma atbildēm ir pareizas).
4.2. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības:
4.2.1. vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pakalpojuma saņēmējs vai tā pārstāvētais Kursu dalībnieks nepilda finansiālās saistības un/vai neveic Līgumā noteiktos pienākumus;
4.2.2. ieturēt pilnu maksu par apmācību periodu, ja Pakalpojuma saņēmējs vai tā pārstāvētais Kursu dalībnieks vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš nav atteicies no dalības kursos ar rakstisku iesniegumu elektroniski (e-pasta adrese info@password.lv);
4.2.3. neparedzētu apstākļu dēļ (pasniedzēja saslimšana, nelaimes gadījums u.tml.) mainīt un pārcelt nodarbību laikus (šādā gadījumā nodarbība tiek pārcelta uz citu abpusēji izdevīgu laiku, savstarpēji par to vienojoties), pieaicināt citu pasniedzēju, par to informējot Kursu dalībnieku vismaz 2 stundas pirms nodarbības sākuma; par citām izmaiņām nodarbību grafikā Pakalpojuma sniedzējs telefoniski/elektroniski informē Pakalpojuma saņēmēju vai tā pārstāvēto Kursu dalībnieku, ne vēlāk kā 2h pirms grafikā plānotās nodarbības.
4.2.4. jebkurā brīdī atteikt apmācību, ja Pakalpojuma saņēmēja vai tā pārstāvētā Kursu dalībnieka uzvedība nav apmierinoša un pieņemama pasniedzējam un/vai pārējiem grupas dalībniekiem.
4.2.5. jebkurā brīdī atteikt apmācību, ja Pakalpojuma saņēmējs vai tā pārstāvētais Kursu dalībnieku neiesaistās mācību procesā, regulāri kavē nodarbības, aizskar pasniedzēja godu un cieņu, kā arī aktīvi lieto telekomunikāciju ierīces nodarbību laikā.


 
5. Citi noteikumi
5.1. Visi strīdi, kas varētu rasties starp līgumslēdzējiem Līguma izpildes laikā, risināmi savstarpējo pārrunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti tiesā atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
5.2. Pakalpojuma saņēmējs ir informēts, ka Pakalpojuma sniedzējs rēķinu neapmaksāšanas gadījumā parādu piedziņu Pakalpojuma sniedzējs var nodot trešajām personām un tādā gadījumā Kursu dalībnieks vai viņa pārstāvis piekrīt savu datu nodošanai un apstrādei trešajām personām.
5.3. Līgums stājas spēkā, kad Pakalpojuma saņēmējs aizpilda elektroniskā pieteikuma formu un apliecina piekrišanu līgumam un noteikumiem, un ir spēkā līdz abu Pušu saistību izpildei.
5.4. Līgums ir sastādīts elektroniski.
5.5. Pakalpojuma saņēmējs piekrīt, ka Pakalpojuma sniedzējs izmanto elektroniskajā pieteikumā minētos datus, lai varētu nodrošināt pilnvērtīgu Pakalpojuma sniegšanu (rēķinu izrakstīšana, apliecības sagatavošana, u.c.)
 
SIA ”PASSWORD EDUCATION”
Vienotais reģistrācijas nr. 43603080376
Juridiskā adrese: “Griezes”-4, Līvbērzes pag., Jelgavas nov., LV-3003
Faktiskā adrese: Lielā iela 19, Jelgava, LV-3001
E-pasts: info@password.lv
Telefona nr.: 28816925
Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

bottom of page